Image
Image
Image

Algemene voorwaarden

Staan Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de eenmanszaak Phil Boonen Advocatuur (KVK 88405389) en de eenmanszaak Floor Advocatuur (KVK 71103554). Bij het geven van een opdracht tot het verlenen van juridische dienstverlening wordt deze opdracht verstrekt aan een van de advocaten c.q. eenmanszaken. De opdracht geldt en heeft betrekking op de specifieke advocaat benoemd als opdrachtnemer in de overeenkomst van opdracht. De Opdracht wordt derhalve uitsluitend aanvaard door de advocaat waarmee de overeenkomst van opdracht wordt gesloten en niet door andere advocaten of overige medewerkers van Staan Advocaten. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Opdracht rust uitsluitend op de betreffende advocaat en niet op andere advocaten of overige medewerkers.


De advocaten aangesloten bij het samenwerkingsverband Staan Advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze regels zijn te vinden op: www.advocatenorde.nl.


De advocaten aangesloten bij Staan Advocaten hebben ieder afzonderlijk een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De dekking bedraagt maximaal € 500.000,- per aanspraak en van € 1.000.000,- per jaar met een eigen risico van € 1.500,-. De verplichting tot vergoeding van schade op welke grondslag dan ook als gevolg van of in verband met een beroepsfout van de bij Staan Advocaten aangesloten advocaten en/of haar overige medewerkers is beperkt tot de gevallen waarin de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent en de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert en is gemaximeerd tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. Op eerste verzoek wordt een kopie van de polis en de voorwaarden verstrekt aan de Opdrachtgever.


In het geval de advocaat waarmee de overeenkomst van opdracht is aangegaan – door omstandigheden – de werkzaamheden tijdelijk of gedurende een langere periode niet kan uitvoeren, zullen de werkzaamheden worden waargenomen door de andere bij Staan Advocaten aangesloten advocaat of zal er – in overleg – gezorgd worden voor vervanging door derden. De bij Staan Advocaten aangesloten advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten van een al dan niet door hen ingeschakelde derde.


De bij Staan Advocaten aangesloten advocaten beschikken niet over en maken geen gebruik van een stichting derdengelden. De advocaten kunnen dan ook geen derdengelden ontvangen.

Image