Image
Image
Image

Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website evenals op alle gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden..

Hoewel Staan Advocaten bij de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan Staan Advocaten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Staan Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie (waaronder conceptdocumenten en tools), virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. In de teksten op de website, inclusief de door Staan Advocaten op de website aangeboden conceptdocumenten en tools, kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Het verstrekken van gegevens op of via deze website vormt op geen enkele manier een relatie tussen Staan Advocaten en de ontvanger en/of lezer van de gegevens. Ontvangers en lezers dienen deskundig advies in te winnen alvorens zij op basis van de op of via deze website verstrekte gegevens handelen.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, die niet toebehoren aan Staan Advocaten. Deze verwijzingen zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Staan Advocaten. Staan Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van websites waar op deze website naar wordt verwezen of websites die een verwijzing hebben opgenomen naar deze website.

Deze website bevat gegevens die door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zijn beschermd. Deze rechten berusten bij Staan Advocaten of bij derden, die met toestemming deze gegevens beschikbaar hebben gesteld aan Staan Advocaten. Gebruik van gegevens op deze website, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Staan Advocaten. Heeft u twijfels over de rechten op de door de Staan Advocaten aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, neem dan contact op met Staan Advocaten via administratie@staan-advocaten.nl ‘navraag disclaimer website’.

Image