Image
Image
Image

Slachtofferzaken

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
Veel slachtoffers belanden na een strafbaar feit in een emotionele achtbaan en worden overspoeld door de gevolgen van het delict. Om te voorkomen dat zij onvoorbereid in de juridisch jungle belanden en daarmee opnieuw slachtoffer worden staan wij garant voor een gedegen en betrokken begeleiding. Wij vinden dat slachtoffers het verdienen om gehoord te worden. Zodat ze weten wat hun rechten zijn én het strafproces beter begrijpen. Wij informeren, vertegenwoordigen en staan bij.

WAAROM BIJSTAND VAN EEN SLACHTOFFERADVOCAAT?
Rechtsbijstand aan slachtoffers van gewelds- en zedenzaken is van groot belang. Ter ondersteuning en begeleiding in het gehele juridische traject; van aangifte tot aan het vonnis. Slachtoffers van gewelds- en zedenzaken hebben baat bij een gespecialiseerde advocaat die hen bijstaat in het strafproces tegen de verdachte. Wij waken daarbij over de rechtspositie van onze cliënt. Door de waarheid te achterhalen onder-zoeken wij de mogelijkheden tot het indienen van een verzoek tot schadevergoeding.

Staan Advocaten ondersteunt o.a. op het gebied van:

Moet ik aangifte doen?
Iedereen kan aangifte doen van een strafbaar feit. Voor sommige feiten geldt zelfs een aangifteplicht; iedereen die kennis draagt van zo’n feit moet aangifte doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om moord, doodslag en zedenzaken.

Mag de politie weigeren een aangifte op te nemen?
Als er sprake is van een feit dat in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen, mag de politie niet weigeren om een aangifte op te nemen.

Moet ik zelf aangifte doen?
Een aangifte kan door de aangever zelf worden gedaan of door iemand die door de aangever schriftelijk is gemachtigd om dit te doen.

Waar moet ik aangifte doen?
Een aangifte wordt meestal opgenomen op het politiebureau. Een aangifte in zedenzaken wordt meestal opgenomen bij de gespecialiseerde zedenpolitie. Onder omstandigheden kan de aangifte ook op een andere plek, bijvoorbeeld bij u thuis, worden opgenomen.

Kan ik anoniem aangifte doen?
Het is mogelijk om bij het doen van aangifte een ander adres door te geven, bijvoorbeeld het kantooradres van de advocaat of het adres van de politie (domicilie kiezen). In dat geval komen de adresgegevens van het slachtoffer niet in de aangifte terecht. In sommige (uitzonderlijke) gevallen is het mogelijk om de naam van het slachtoffer niet in de aangifte te laten opnemen. Het slachtoffer krijgt dan bijvoorbeeld een code.

Kan een aangifte worden ingetrokken?
Een aangifte kan niet worden ingetrokken. Als een slachtoffer (achteraf) liever niet wilt dat een verdachte wordt vervolgd, kan deze een brief schrijven aan het Openbaar Ministerie met het verzoek om af te zien van vervolging. Het OM hoeft hier echter niets mee te doen.

Wie bepaalt hoe de zaak verder gaat na aangifte?
Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of een strafbaar feit verder wordt vervolgd. De officier van justitie houdt het slachtoffer op de hoogte van de voortgang en beslissingen over het vervolg van de zaak.

Tevens informeert hij het slachtoffer schriftelijk of mondeling over de aanvang van de verdere vervolging van verdachte. Besluit de officier van justitie om de verdachte niet verder te vervolgen (seponeren) dan informeert het OM het slachtoffer mondeling of schriftelijk en de reden hiervan.

Heb ik recht op het dossier?
Slachtoffers hebben recht op inzage van de processtukken die voor hen van belang zijn. Alleen op grond van uitzonderlijke redenen kan dit (tijdelijk) worden geweigerd. Het slachtoffer kan de officier van justitie ook vragen om bepaalde stukken aan het dossier toe te voegen.

Kan de verdachte mij als getuige oproepen?
Zowel de officier van justitie als de (advocaat van de) verdachte kunnen getuigen opgeven die ze willen horen. De rechtbank bepaalt uiteindelijk wie – op verzoek van het OM of de verdediging – ook daadwerkelijk gehoord zal worden als getuige.

Ben ik verplicht om te verschijnen als getuige?
Iedereen die een oproep krijgt om bij de rechtercommissaris of bij de rechtbank op zitting te komen getuigen, is verplicht te verschijnen. In beginsel is een getuige ook verplicht om te antwoorden.

Waar word ik gehoord?
Het getuigenverhoor kan plaatsvinden bij de rechtbank (op zitting) of bij de rechter-commissaris (onder-zoeksrechter).

Is de verdachte aanwezig bij het verhoor?
Als het getuigenverhoor op zitting plaatsvindt dan is de verdachte er meestal bij aanwezig. Bij een verhoor bij de rechter-commissaris is de verdachte zelf meestal niet aanwezig. De verdachte en het slachtoffer wor-den in beginsel afzonderlijk verhoord.

Mag ik iemand meenemen naar het verhoor?
Bij het verhoor tijdens de zitting van de rechtbank mag je iemand meenemen. Dit kan je advocaat zijn, maar ook een vertrouwenspersoon of familielid. Bij het verhoor bij de rechter-commissaris heeft het slachtoffer geen eigen recht om iemand aanwezig te laten zijn. Wel kan de rechter-commissaris iemand, meestal de advocaat van het slachtoffer, bijzondere toe-stemming verlenen tot het bijwonen van het verhoor.

Mag ik als slachtoffer bij de zitting aanwezig zijn?
Een slachtoffer heeft het recht om aanwezig te zijn bij de behandeling van de strafzaak tegen de verdachte. Dat is geen verplichting.

Mag ik iets zeggen tijdens de zitting?
Het slachtoffer mag tijdens de strafzaak alleen iets zeggen wanneer hij of zij is opgeroepen is als getuige. Bijvoorbeeld om een toelichting te geven op een verzoek tot schadevergoeding of in het kader van het spreekrecht. Het slachtoffer mag niet reageren op wat de verdachte of diens advocaat zegt.

Wat is spreekrecht?
Slachtoffers (vanaf 12 jaar) van misdrijven waarop een gevangenisstraf van 8 jaar of meer is gesteld en van enkele specifieke delicten hebben spreekrecht. Dit geldt ook voor hun nabestaanden. De spreekgerechtigden kunnen een verklaring afleggen over het bewijs, de hoogte van de straf en de gevolgen die het strafbare feit bij hen teweeg heeft gebracht.

Kan ik schadevergoeding vragen aan de verdachte?
De wet bepaalt dat iemand die een onrechtmatige daad pleegt jegens iemand anders verplicht is om de schade te vergoeden. Handelen wat een strafbaar feit oplevert is automatisch een onrechtmatige daad. Om de schade te kunnen verhalen is het noodzakelijk om aan te tonen dat de schade het gevolg is van het on-rechtmatig handelen.

Hoe dien ik een vordering tot schadevergoeding in?
Het indienen van een vordering kan mondeling op de zitting of er kan schriftelijk een vordering ingediend worden door gebruik te maken van het voegingsformulier dat wordt toegestuurd door het OM.

Hoe krijg ik betaald?
In de praktijk wordt bij het toewijzen van een bedrag aan schadevergoeding ook de schadevergoedings-maatregel opgelegd. Dit houdt in dat justitie zorgt voor de inning van de vordering. Justitie zorgt dan dat het geld bij het slachtoffer komt.

Bij schadevergoedingsmaatregelen die worden opgelegd bij zeden- en ernstige geweldsmisdrijven geldt een voorschotregeling. Indien de veroordeelde acht maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak de schadevergoeding nog niet (helemaal) heeft betaald, betaalt de Staat het (resterende) bedrag uit aan het slachtoffer. In alle andere zaken is dat voorschot maximaal €5.000,-.

Meer informatie:
https://langzs.nl/wp-content/uploads/2015/08/Factsheet-Schadevergoeding-LANGZS.pdf
https://langzs.nl/wp-content/uploads/2015/08/Factsheet-Strafzaak-LANGZS.pdf 

Image