Image
Image
Image

Privacy

Persoonsgegevens

Staan Advocaten verwerkt persoonsgegevens. Deze worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Staan Advocaten heeft privacy hoog in het vaandel en behandelt verkregen informatie over personen strikt vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de geldende regelgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke is Phil Boonen Advocatuur (KVK 55438423) en/of Floor Advocatuur (KVK 71103554) h.o.d.n. Staan Advocaten, gevestigd en kantoorhoudende te (6131 AC) Sittard, gemeente Sittard-Geleen, aan de Brugstraat 79A.

Voor welke doeleinden verwerkt Staan Advocaten welke persoonsgegevens?

Om in opdracht van cliënten juridische bijstand te kunnen verlenen verwerkt Staan Advocaten de volgende persoonsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die noodzakelijk zijn om cliënten adequaat bij te staan. Voor het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand dient Staan Advocaten te beschikken over het BSN-nummer van de aanvrager en (eventueel) van de partner van aanvrager.

Op grond van de voor advocaten geldende regelgeving dient Staan Advocaten haar cliënten aan de hand van een geldig legitimatiebewijs te kunnen identificeren. Afhankelijk van de inhoud van de rechtsbijstand kunnen aanvullende gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij er sprake is van één van de volgende grondslagen.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking aan derden is toegestaan indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met de cliënt, bijvoorbeeld ingeval van het opstarten van een juridische procedure. Er dienen dan direct of indirect persoonsgegevens te worden verstrekt aan deurwaarder en/of gerechtelijke instanties en dergelijke.

Toestemming

Verstrekking aan derden is toegestaan als betrokkene daarvoor expliciet toestemming geeft.

Verwerkersdiensten

Voor de uitvoering van dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van externe verwerkers, zoals een ICT-dienstverlener, softwareleverancier etc. Staan Advocaten zal deze dienstverleners zorgvuldig selecteren, erop toezien dat het vereiste beveiligingsniveau wordt gehanteerd en adequate verwerkersovereenkomsten sluiten.

Wettelijke plicht

Indien op Staan Advocaten een rechtsplicht rust om persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zal Staan Advocaten daaraan voldoen. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden buiten Europa.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, doch in ieder geval zolang als de wet bepaalt. Uitgangspunt is dat gegevens bewaard worden zolang er sprake is van dienstverlening. In aanvulling daarop kan uw e-mailadres bewaard worden, zolang u prijs stelt op toezending van informatie over onze diensten.

Social media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de gebruikte sociale netwerken. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de gebruikte sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Sollicitatieprocedure en werknemers

Staan Advocaten verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten, zoals naam en contactgegevens, arbeidsverleden en opleidingen. Deze gegevens worden verwijderd binnen twee maanden na afloop van de betreffende procedure. Daarnaast worden gegevens van werknemers verwerkt op basis van de arbeidsovereenkomst en wettelijke grondslagen.

Rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt aanspraak maken op aanvulling of verbetering van uw onjuiste of onvolledige gegevens. U kunt ook vragen om verwijdering van uw gegevens, bijvoorbeeld als deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze verwerkt werden of wanneer u uw vereiste toestemming voor verwerking intrekt.

U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u zich wilt beroepen op uw rechten, dan kunt u zich wenden tot KampsVanBaar Advocaten via het e-mailadres administratie@staan-advocaten onder vermelding van het onderwerp ‘persoonsgegevens’. Staan Advocaten streeft ernaar binnen vier weken op verzoeken over uw rechten te reageren.

Bij klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Staan Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Image